Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


  Οι δράσεις του Πυλώνα περιλαμβάνουν:

  Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων για άτομα άνω των 55
  Η δράση περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με προϋπολογισμό €1 εκ και έχει ως στόχο την κατάρτιση τουλάχιστον 1.150 ατόμων μέχρι το τέλος του 2024 και 2.550 ατόμων μέχρι το τέλος του 2025. Φορέας υλοποίησης είναι το Κέντρο Παραγωγικότητας.
  Για περισσότερες πληροφορίες και κατάλογο προγραμμάτων παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα e-gnosis (e-gnosis.gov.cy) του Κέντρου Παραγωγικότητας

  Προγράμματα κατάρτισης για νέους ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤs)
  Η δράση περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα πολιτικής συνοχής ΘΑλΕΙΑ με προϋπολογισμό €5 εκ. και έχει ως στόχο την κατάρτιση 2.800 ατόμων μέχρι το τέλος του 2027. Φορέας υλοποίησης είναι η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).
  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ (anad.org.cy)

  Κατάρτιση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στο πλαίσιο ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
  Η δράση αφορά στην κατάρτιση ΑμεΑ με στόχο την απασχόλησή τους σε κοινωνική επιχείρηση ή τη δημιουργία κοινωνικής επιχείρησης από ΑμεΑ, βάσει των αποτελεσμάτων μελέτης που διεξάχθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία (ΤΚΕΑΑ) κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με συνδέσμους των ΑμεΑ.