Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) λειτουργεί το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ). Σκοπός του ΣΕΠ είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της αξιολόγησης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων. Το ΣΕΠ έχει υιοθετήσει τους περιγραφικούς δείκτες του «Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων» (EQF) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του «Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Κύπρου» (CyQF). Είναι σχεδιασμένο για να εξετάζει και να πιστοποιεί την ικανότητα ενός ατόμου σε συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/και συνθήκες προσομοίωσης.

Το ΣΕΠ βασίζεται στα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) που αναπτύχθηκαν από την ΑνΑΔ. Τα ΠΕΠ ορίζουν το πλαίσιο για την κατάρτιση και ανάπτυξη του υποψηφίου καθώς και την προετοιμασία για την αξιολόγηση, με σκοπό την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικού προσόντος. Η ευκαιρία πρόσβασης παρέχεται στα άτομα ανεξάρτητα από τον τρόπο που απόκτησαν τις προκαθορισμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τα ΠΕΠ αναπτύχθηκαν με τη συνεισφορά Τεχνικών Επιτροπών Επαγγελματικών Προσόντων (ΤΕΕΠ), οι οποίες αποτελούνταν από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και άλλων φορέων.


Ειδικότητες
1. Τεχνικός εγκατάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επίπεδο 5.
2. Οικοδόμος. Επίπεδο 4.
3. Τεχνίτης υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων. Επίπεδο 4.
4. Τεχνίτης συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων. Επίπεδο 4.
5. Τεχνίτης κλιματιστικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων. Επίπεδο 4.
6. Πωλητής σε κατάστημα. Επίπεδο 4.
7. Προγραμματιστής ηλεκτρονικών εφαρμογών. Επίπεδο 5
8. Τραπεζοκόμος Επίπεδο 4.    Το ΣΕΠ και η ανάπτυξη των ΠΕΠ ήταν έργα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την ΑνΑΔ ως εθνική συμμετοχή.

    Περισσότερες πληροφορίες για το ΣΕΠ καθώς επίσης και για τα διαθέσιμα ΠΕΠ, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.