Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Προγράμματα κατάρτισης για νέους ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤs) για απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων

Η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων (για παράδειγμα αλφαβητισμός, μαθηματικές δεξιότητες, ψηφιακές και τεχνολογικές δεξιότητες, διαπροσωπικές δεξιότητες, επιχειρηματικότητα) θα βοηθήσει τους νέους ηλικίας 15-29 ετών να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Πρόσθετα, η αναβάθμιση των υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων και η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων θα τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης που θα προκύψουν σε δυναμικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, όπως είναι η πράσινη και γαλάζια οικονομία και θα τους προετοιμάσει κατάλληλα για τη μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας, ιδιαίτερα αυτή που σχετίζεται με την ψηφιακή μετάβαση.

Σημειώνεται ότι, η δράση έχει περιληφθεί στο Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ» 2021-2027 και βρίσκεται υπό διαμόρφωση με στόχο την έναρξη υλοποίησης προγραμμάτων το 2ο τρίμηνο 2024.