Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


««Χρειάζεται να εστιάσουμε την επένδυσή μας στην επαγγελματική εκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τις εταιρείες, γιατί αυτές ξέρουν καλύτερα τι χρειάζονται. Και πρέπει να ταιριάξουμε αυτές τις ανάγκες με τις φιλοδοξίες των ανθρώπων. Αλλά πρέπει επίσης να προσελκύσουμε τις κατάλληλες δεξιότητες στην Ευρώπη, δεξιότητες που βοηθούν τις εταιρείες και παράλληλα ενισχύουν την ανάπτυξή της».
Ursula von der Leyen, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφάσισε την ανακήρυξη του έτους 2023 σε Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων (9 Μαΐου 2023 έως τις 8 Μαΐου 2024).
Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων θέτει τις δεξιότητες στο επίκεντρο!

Στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαίων εργαζομένων μέσω της παροχής βοήθειας προς τους Ευρωπαίους πολίτες ώστε να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες για ποιοτικές θέσεις εργασίας ξεδιπλώνοντας ταυτόχρονα τα ταλέντα τους, και της παροχής βοήθειας στις επιχειρήσεις, ιδίως στις μικρές και μεσαίες, για την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων στην ΕΕ.

Γιατί υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανεκπαίδευσης στην ΕΕ;

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων προωθεί την περαιτέρω τόνωση της δια βίου μάθησης και δίνει μια νέα ώθηση για την επίτευξη των κοινωνικών στόχων της ΕΕ 2030 για τουλάχιστον 60% των ενηλίκων σε κατάρτιση κάθε χρόνο και τουλάχιστον 78% στην απασχόληση.

Η πρωτοβουλία θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Πυξίδας για το 2030 για τουλάχιστον το 80% των ενηλίκων με βασικές ψηφιακές δεξιότητες και 20 εκατομμύρια απασχολούμενους ειδικούς στην Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ΕΕ.

Σήμερα, περισσότερες από τα τρία τέταρτα των εταιρειών στην ΕΕ δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση εργαζομένων με τις απαραίτητες δεξιότητες, ενώ μόνο το 37% των ενηλίκων εκπαιδεύεται σε τακτική βάση.

Ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας δείχνει ότι 4 στους 10 ενήλικες και κάθε τρίτο άτομο που εργάζεται στην Ευρώπη στερείται βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε επαγγέλματα και σπουδές που σχετίζονται με την τεχνολογία, με μόνο 1 στους 5 ειδικούς στις ΤΠΕ και 1 στους 3 απόφοιτους επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM) να είναι γυναίκες.

*Από ιστοσελίδα European Year of Skills (europa.eu)


Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων στην Κύπρο

Η Κύπρος αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις αφού:

  • Με βάση το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2022, η Κύπρος κατέχει την 21η θέση
  • Μόλις το 50% των Κυπρίων ηλικίας 16 έως 74 ετών έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες
  • Υψηλό ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απασχολούνται σε θέσεις εργασίας χαμηλής ειδίκευσης
  • Το 2020 το ποσοστό των αποφοίτων STEM επί του συνόλου των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 13,1%, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ (24,9%)
Με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος δεξιοτήτων το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 31/5/2023 Σχέδιο Δράσης που ετοίμασε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τίτλο «Σύγχρονη Επαγγελματική Ανάπτυξη για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση». Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η στελέχωση της αγοράς εργασίας με σύγχρονους επαγγελματίες για αποτελεσματική ανταπόκριση στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της οικονομίας και τη συνοχή της κοινωνίας.

Το Σχέδιο Δράσης επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς Πυλώνες:

α) Ανάπτυξη σύγχρονης επαγγελματικής κουλτούρας, πράσινης, ψηφιακής, ασφαλούς και ποιοτικής

β) Παροχή κοινωνικά στοχευμένης επαγγελματικής μάθησης

γ) Προώθηση της επαγγελματικής εξειδίκευσης και πιστοποίησης