Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Στο Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνονται νέες δράσεις για την ανάπτυξη σύγχρονης επαγγελματικής κουλτούρας με συνολικό προϋπολογισμό €1,4 εκατομμυρίων, οι οποίες δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Συν (ΕΚΤ+), στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» καθώς και νέες δράσεις για προώθηση της επαγγελματικής εξειδίκευσης και πιστοποίησης οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ύψους €1,2 εκατομμυρίων.

Επιπρόσθετα στο Σχέδιο έχουν περιληφθεί υφιστάμενες δράσεις για ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων οι οποίες χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €15 εκατομμυρίων.