Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Προγράμματα Κατάρτισης για Απόκτηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Επιχειρηματικότητας

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) προωθεί την υλοποίηση τεσσάρων νέων έργων, τα οποία έχουν περιληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026 (ΣΑΑ) με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – NextGenerationEU.

Σκοπός του Έργου που αφορά στα «Προγράμματα Κατάρτισης για Απόκτηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Επιχειρηματικότητας» είναι η παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε ανέργους σε γνώσεις και δεξιότητες επιχειρηματικότητας οι οποίες να συμβαδίζουν με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο «Προγράμματα Κατάρτισης για Απόκτηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Επιχειρηματικότητας» καθώς και τα προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.