Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Η δράση αφορά στην κατάρτιση ΑμεΑ με στόχο την απασχόλησή τους σε κοινωνική επιχείρηση ή τη δημιουργία κοινωνικής επιχείρησης από ΑμεΑ, βάσει των αποτελεσμάτων μελέτης που διεξάχθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία (ΤΚΕΑΑ) κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με συνδέσμους των ΑμεΑ.