Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατήρτισε Σχέδιο Δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023 με τίτλο «Σύγχρονη Επαγγελματική Ανάπτυξη για την Πράσινη και την Ψηφιακή Μετάβαση».

Το Σχέδιο Δράσης επικεντρώνεται στην προώθηση του πράσινου, ψηφιακού, ποιοτικού και ασφαλούς επαγγελματισμού, και βασίζεται σε τρεις πυλώνες:


  i. Ανάπτυξη Σύγχρονης Επαγγελματικής Κουλτούρας.

   Στόχος των δράσεων κάτω από τον πυλώνα αυτό είναι η ολιγόωρη κατάρτιση των ομάδων στόχου σε τέσσερις βασικές πτυχές της επαγγελματικής κουλτούρας που είναι: 1) η πράσινη ανάπτυξη/περιβάλλον 2) οι ψηφιακές δεξιότητες 3) η ασφάλεια και υγεία στην εργασία και 4) η ποιότητα της εργασίας.

  ii. Παροχή κοινωνικά στοχευμένης επαγγελματικής μάθησης.

   Στόχος είναι η διεξαγωγή:
    • Προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων για άτομα άνω των 55
    • Προγραμμάτων κατάρτισης για νέους ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤs)
    • Προγραμμάτων κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στο πλαίσιο ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
  iii. Προώθηση της επαγγελματικής εξειδίκευσης και πιστοποίησης.

   Αυτό επιτυγχάνεται με:
    • Προγράμματα Κατάρτισης με σημείο Αναφοράς τα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)
    • Κατάρτιση σε θέματα Ασφάλειας και υγείας για εργαζόμενους στον κατασκευαστικό τομέα
Προϋπολογισμός

Στο Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνονται νέες δράσεις για την ανάπτυξη σύγχρονης επαγγελματικής κουλτούρας με συνολικό προϋπολογισμό €1,4 εκατομμυρίων, οι οποίες δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Συν (ΕΚΤ+), στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» καθώς και νέες δράσεις για προώθηση της επαγγελματικής εξειδίκευσης και πιστοποίησης οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ύψους €1,2 εκατομμυρίων. Επιπρόσθετα στο Σχέδιο έχουν περιληφθεί υφιστάμενες δράσεις για τις δεξιότητες οι οποίες χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €15 εκατομμυρίων.

Σχέδιο Δράσης (Ελληνικά)

Σχέδιο Δράσης (Τούρκικα) / Avrupa Beceriler Yılı Eylem Planı